فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

957. پرده غرور

بینکم و بن الموعظة حجاب من الغرة
میان شما و موعظه پرده ای است از غروز و غفلت. (952)

958. ناشنوای حقیقی

دعیتم ألی الامر الواضح. فلا یصم عن ذلک الا اصم، و لا یعمی عن ذلک الا أعمی
شما به یک امر روشن دعوت شده اید، پس ناشنوای حقیقی کسی است که ان نصایح را نشنود و نابینای واقعی کسی است که خود را از بینایی به آن حقایق تجربه شده و نصایح محروم بسازد. (953)

959. زنده کننده قلب

فی وصیته علیه السلام لابنه و هو یعظه -: أحی قلبک بالموعظة
در وصیت به فرزندش (حسن بن علی علیه السلام) او را موعظه می کند، قلبت را با موعظه زنده بدار! (954)