فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

952. نافرمانی و حسرت

أن معصیة الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسرة، و تعقب الندامة
نافرمانی از دستور، پند دهنده مهربان و دانشمند باتجربه، باعث حسرت می شود و پیشیمانی به دنبال دارد. (947)

953. نفع از تجارت

من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشی ء من العظة، و أتاه التقصیر من أمامه حتی یعرف ما أنکر، و ینکر ما عرف
کسی که خداوند به وسیله آزمایش و تجارب، نفعی به او نرساند، از هیچ اندرزی سود نمی برد و نتیجه تقصیر او از پیش رویش برآید تا بشناسد آنچه را که انکار کرده بود و انکار کند آنچه را که شناخته بود. (948)

954. نگرش مؤمن به دنیا

أنما ینظر المؤمن الی الدنیا بعین الاعتبار، و یقتات منها ببطن الاضطرار، و یسمع فیها بأذن المقت و الابغاض
مؤمن به دنیا تنها به دیده عبرت می نگر و از روی ناچاری از آن قوت خود را بر می گیرد و با گوش خشم و نفرت به آن گوش می دهد. (949)