فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

951. سنجیدن نفس ها

اعلموا! أنه من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظ و زاجر؛ لم یکن له من غیرها لا زاجر و لا واعظ
بدانید هر کسی که به خود اهمیتی ندهد (یا به خود یاری نکند) که از نفس خود واعظ و مانعی (از آلودگی ها) داشته باشد، برای او از غیر نفسش نه مانعی خواهد بود و نه پند دهنده ای. (946)

952. نافرمانی و حسرت

أن معصیة الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسرة، و تعقب الندامة
نافرمانی از دستور، پند دهنده مهربان و دانشمند باتجربه، باعث حسرت می شود و پیشیمانی به دنبال دارد. (947)

953. نفع از تجارت

من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشی ء من العظة، و أتاه التقصیر من أمامه حتی یعرف ما أنکر، و ینکر ما عرف
کسی که خداوند به وسیله آزمایش و تجارب، نفعی به او نرساند، از هیچ اندرزی سود نمی برد و نتیجه تقصیر او از پیش رویش برآید تا بشناسد آنچه را که انکار کرده بود و انکار کند آنچه را که شناخته بود. (948)