فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

949. هر مثلی دلیلی است

اعقل ذلک فان المثل دلیل علی شبهه
تعقل کن این پند را؛ زیرا هر مثلی دلیلی است برای مثل و شبیه خود. (944)

950. پند از عاقبت زندگی دیگران

اتعظوا فیها (أی فی الدنیا) بالذین قالوا: (من أشد منا قوة). حملوا ألی قبور هم فلا یدعون رکبانا، و أنزلوا الاجداث فلا یدعون ضیفانا
پند بگیرید از (عاقبت زندگی) آنان که گفتند: (کیست از ما نیرومندتر) آنان به گورهای خود برده شدند، بدون این که در حالت سواری دعوت شوند و به قبرها فرود آمدند، بدون این که مهمان خوانده شوند. (945)

951. سنجیدن نفس ها

اعلموا! أنه من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظ و زاجر؛ لم یکن له من غیرها لا زاجر و لا واعظ
بدانید هر کسی که به خود اهمیتی ندهد (یا به خود یاری نکند) که از نفس خود واعظ و مانعی (از آلودگی ها) داشته باشد، برای او از غیر نفسش نه مانعی خواهد بود و نه پند دهنده ای. (946)