فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

948. پند خداوندی

أن الله سبحانه لم یعظ أحداً بمثل هذا القرآن
قطعی است که خداوند سبحان هیچ کسی را پندی مانند مواعظی که در قرآن آورده نداده است. (943)

949. هر مثلی دلیلی است

اعقل ذلک فان المثل دلیل علی شبهه
تعقل کن این پند را؛ زیرا هر مثلی دلیلی است برای مثل و شبیه خود. (944)

950. پند از عاقبت زندگی دیگران

اتعظوا فیها (أی فی الدنیا) بالذین قالوا: (من أشد منا قوة). حملوا ألی قبور هم فلا یدعون رکبانا، و أنزلوا الاجداث فلا یدعون ضیفانا
پند بگیرید از (عاقبت زندگی) آنان که گفتند: (کیست از ما نیرومندتر) آنان به گورهای خود برده شدند، بدون این که در حالت سواری دعوت شوند و به قبرها فرود آمدند، بدون این که مهمان خوانده شوند. (945)