فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

947. فروغ واعظ

أیها الناس! استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ، و امتاحوا من صفو عین قد روقت من الکدر
ای مردم! از شعله چراغ و اعظی که خود وعظش را پذیرفته است فروغ بگیرید و از آب زلال چشمه ای بکشید که از تیرگی تصفیه شده باشد. (942)

948. پند خداوندی

أن الله سبحانه لم یعظ أحداً بمثل هذا القرآن
قطعی است که خداوند سبحان هیچ کسی را پندی مانند مواعظی که در قرآن آورده نداده است. (943)

949. هر مثلی دلیلی است

اعقل ذلک فان المثل دلیل علی شبهه
تعقل کن این پند را؛ زیرا هر مثلی دلیلی است برای مثل و شبیه خود. (944)