فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

944. پند از حوادث

أن من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات
کسی که از حوادث و پیامدهای بد آن خوب پند و نصیحت گیرد، تقوا و پرهیزگاری او ا از فرو رفتن در کارهای گنگ و مبهم باز می دارد. (939)

945. عبرت از آرامش ابدی

قبل شهادته علیه السلام -: لیعظکم هدوی، و خفوت أطراقی، و سکون أطرافی، فانه أوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ و القول المسموع .
قبل از شهادتشان فرمودند: باشد که آرامش (ابدی) و از حرکت افتادن چشمان و سکون اعضای بدنم پندی برای شما باشد، زیرا موعظه این آرامش و بی اراده افتادن برای کسانی که بخواهند عبرت بگیرند از سخن و منطق رسا و گفتار شنیدنی مؤثرتر است. (940)

946. پذیرفتن پند

أتعظوا بالعبر، و اعتبروا بالغیر، و انتفعوا بالنذر
پند پنددهندگان را بپذیرید و از دگرگونی های روزگار اندرز گیرید و از ترسانندگان قیامت بهره یاب باشید. (941)