فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

943. پند از جدایی

اعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم، و انقطاعکم عن أوصل أخوانکم .
عبرت بگیرید از این که در منزلگاه های اقوام و ملل پیش از خود فرود آمده اید و منزل کرده اید و عبرت بگیرید از این که از نزدیک ترین برادران خود منقطع خواهید گشت. (938)

944. پند از حوادث

أن من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات
کسی که از حوادث و پیامدهای بد آن خوب پند و نصیحت گیرد، تقوا و پرهیزگاری او ا از فرو رفتن در کارهای گنگ و مبهم باز می دارد. (939)

945. عبرت از آرامش ابدی

قبل شهادته علیه السلام -: لیعظکم هدوی، و خفوت أطراقی، و سکون أطرافی، فانه أوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ و القول المسموع .
قبل از شهادتشان فرمودند: باشد که آرامش (ابدی) و از حرکت افتادن چشمان و سکون اعضای بدنم پندی برای شما باشد، زیرا موعظه این آرامش و بی اراده افتادن برای کسانی که بخواهند عبرت بگیرند از سخن و منطق رسا و گفتار شنیدنی مؤثرتر است. (940)