فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

941. امام مایه عبرت

قبل شهادته علیه السلام سبیل الوصیتة -: أنا بالامس صاحبکم، و أنا الیوم عبرةُ لکم، و غدا مفارقکم!
امام علیه السلام پیش از شهادتش در بستر چنین فرمود: من دیروز در میان شما بودم و امروز مایه پند شما و فردااز میان شما خواهم رفت. (936)

942. آسایش در همسایگی خداوند

أیها الناس! أنه من استنصح الله وفق، و من اتخذ قوله دلیلا هدی (للتی هی اقوم) فان جار الله آم ن، و عدوه خائف
ای مردم! کسی که از خدا پند و خیر خویش را مسألت نماید، موفق گردد و هر کسی که کلام خدا را برای خود راهنما اتخاذ کند، به آن طریقه ای که محکم تر و راست تر است هدایت شود؛ زیرا کسی که به همسایگی خدا نایل گردد در امن و آسایش غوطه ور شود و کسی که با او از در خصومت درآید ترسان و هراسناک گردد. (937)

943. پند از جدایی

اعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم، و انقطاعکم عن أوصل أخوانکم .
عبرت بگیرید از این که در منزلگاه های اقوام و ملل پیش از خود فرود آمده اید و منزل کرده اید و عبرت بگیرید از این که از نزدیک ترین برادران خود منقطع خواهید گشت. (938)