فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

938. رابطه حکمت و عبرت

من تبینت له الحکمة عرف العبرة، و من عرف العبرة فکأنما کان فی الاولین
هر کس حکمت بر او ظاهر شود، عبرت را شناسد، و هر کس عبرت را شناسد، گویی از اولین روزگاران تاکنون بوده است. (933)

939. عبرت گرفتن از گذشته

لو اعتبرت بما مضی حفظت ما بقی
امام علیه السلام در نامه ای خطاب به معاویه فرمود: اگر از حوادث گذشته پند گرفته بودی، نسبت به آن چه باقی مانده است خود را حفظ می کردی. (934)

940. درس گرفتن از عبرت ها

أتعظوا عباد الله بالعبر النوافع، و اعتبروا بالای السواطع، و ازدجروا بالنذر البوالغ
ای بندگان خدا! از عبرت های نافع پند بگیرید و از آیات روشن الهی عبرت بیاندوزید و تهدیدهای رسا و بالغ ممنوعیت (از پلیدی ها) را بپذیرید. (935)