فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

927. نصیحت کننده ای عالی

الا عتبار منذر ناصح
عبرت گرفتن (از حوادث) ترساننده بسیار ناصحی است. (922)

928. عبرت بگیرید!

اعتبروا بما أصاب الامم المستکبرین من قبلکم من بأس الله و صولاته، و وقائعه و مثلاته
عبرت بگیرید و تجربه بیاندوزید از آنچه که پیش از شما متکبران امت ها را گرفتار ساخت، از غضب خداوندی و حملات و عذاب ها و کیفرهای سخت او. (923)

929. چشم بینا و گوش شنوا داشته باشید!

لقد بصرتم أن أبصرتم، و أسمعتم أن سمعتم
اگر شما می خواستید دیده بگشایید و واقعیات را ببینید وسایل بینایی در اختیار شما گذاشته شده است و اگر می خواستید گوش باز کنید و واقعیات را بشنوید، شنیدنی هایی که واقعیات را با گوش شما آشنا بسازد طنین انداز گشته است. (924)