فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

926. از دیده عبر کن هان!

أنما ینظر المومن من ألی الدنیا بعین الاعتبار
مومن در این جهان (به همه چیز) با دیده عبرت نظر می کند. (921)

927. نصیحت کننده ای عالی

الا عتبار منذر ناصح
عبرت گرفتن (از حوادث) ترساننده بسیار ناصحی است. (922)

928. عبرت بگیرید!

اعتبروا بما أصاب الامم المستکبرین من قبلکم من بأس الله و صولاته، و وقائعه و مثلاته
عبرت بگیرید و تجربه بیاندوزید از آنچه که پیش از شما متکبران امت ها را گرفتار ساخت، از غضب خداوندی و حملات و عذاب ها و کیفرهای سخت او. (923)