فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

925. عبرت از پیشینیان

اعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی أسحاق و بنی اسرائیل علیه السلام فما أشد اعتدال الاحوال، و أقرب اشتباه الامثال
تجربه و عبرت بیاندوزید از حال فرزندان اسماعیل و اسحاق و اسراییل علیه السلام که احوال شما به احوال آنان سخت متناسب است و چه شبیه به یکدیگر است مثل ها (امثال صفات شما با آنان) (920)

926. از دیده عبر کن هان!

أنما ینظر المومن من ألی الدنیا بعین الاعتبار
مومن در این جهان (به همه چیز) با دیده عبرت نظر می کند. (921)

927. نصیحت کننده ای عالی

الا عتبار منذر ناصح
عبرت گرفتن (از حوادث) ترساننده بسیار ناصحی است. (922)