فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

923. مغرور مشو!

کم من مستدرج بالاحسان ألیه، و مغرور بالستر علیه، و مفتون بحسن القول فیه!
بسا کسانی که با احسان خداوند اندک به عذاب حق نزدیک شده اند و به خاطر پوشاندن گناهانشان مغرور و فریفته شده اند و به سبب تعریف و تمجید (مردمان) از آنان به فتنه و تباهی افتاده اند! (918)

بخش سوم: پند و عبرت

924. عبرت از گذشتگان

أتعظوا بمن کان قبلکم، قبل أن یتعظ بکم من بعد کم
از آنان که پیش از شما در گذشته اند، پند بگیرید، پیش از آن که پس از شما خواهند آمد از شما پند گیرند. (919)