فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

922. نبرد با کفار قریش

مالی و لقریش! و الله قلد قاتلتهم کافرین، و لاقاتلنهم مفتونین
مرا چه با قریش! به خدا سوگند که در زمان کفرشان با آن ها جنگیدم، اکنون نیز که به فتنه و گمراهی در افتاده اند با آن ها می جنگم. (917)

923. مغرور مشو!

کم من مستدرج بالاحسان ألیه، و مغرور بالستر علیه، و مفتون بحسن القول فیه!
بسا کسانی که با احسان خداوند اندک به عذاب حق نزدیک شده اند و به خاطر پوشاندن گناهانشان مغرور و فریفته شده اند و به سبب تعریف و تمجید (مردمان) از آنان به فتنه و تباهی افتاده اند! (918)

بخش سوم: پند و عبرت