فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

916. نهی از پیروی بزرگان

ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتکم و کبرائکم... فانهم قواعد اساس العصبیة و دعائم ارکان الفتنة (911)

917. هنگام فتنه اینگونه باش!

کن فی الفتنة کابن اللبون، لا ظهر فیر کب، و لا ضرع فیحلب
به گاه فتنه همچون شتر نر دو ساله باش که نه پشت و نیرویی دارد که بر او سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر دوشند. (912)

918. مصیبت های کوچک و بزرگ

من عظم صغار المصائب، ابتلاه الله بکبارها
هر که مصیبت های کوچک را بزرگ شمارد، خداوند او را به مصیبت های بزرگ گرفتار سازد. (913)