فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

913. هر چیزی سببی دارد

ولکن الله یختبر عباده بأنواع الشدائد، و یتعبدهم بانواع المجاهد، و یبتلیهم بضروب المکاره أخراجاً للتکبر من قلوبهم، و أسکانا للتذلل فی نفوسهم، و لیجعل ذلک أبوابا فتحا ألی فضله، و أسباباً ذللا لعفوه
خداوند بندگان خود را با انواع سختی ها می آزماید و از طریق سختگیری های گوناگون آنان را به عبادت و پرستش وامی دارد و به انواع ناملایمات و امور ناخوشایند گرفتارشان می سازد تا غرور را از دل های آنان بیرون برود و افتادگی را درجان هایشان بنشاند و نیز تا آن در آزمایش ها و سختی ها، را درهایی گشاده به سوی فضل و احسان خویش و اسباب آسان برای (رسیدن به آنان به) گذشت و بخشایش خود قرار می دهد. (908)

914. آزمایش و تنگدستی

أیها الناس! لیرکم الله من النعمة وجلین، کما یراکم من النقمة فرقین! أنه من وسع علیه فی ذات یده فلم یر ذلک استدراجاً فقد أن مخوفا، و من ضیق علیه فی ذات یده فلم یر ذلک اختباراً فقد ضیع مأمولا
ای مردم! باید خداوند شما را در وفور نعمت ترسان ببیند همان گونه که از بروز نقمتش هراسانید؛ زیرا کسی که در مال و منالش گشایش پدیدآید و آن را دامی برای گول خوردن نشناخت، از پیشامد ترسناکی خود را آسوده داشته است و هر کس که به تنگدستی دچار شد و آن را وسیله آزمایش خود ندانست، پاداش امید بخشی را نادیده گرفته است. (909)

915. وسیله آزمایش انسان

ألا ترون أن الله، سبحانه، اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه، ألی الاخرین من هذا العالم؛ بأحجار لا تضر و لا تنفع... و لو کان الاساس المحمول علیها، و الاحجار المرفوع بها بین زمردة خضراء، و یاقوته حمراء، و نور و ضیاء لخفف ذلک مصارعُة الشک فی الصدور، و لو ضع مجاهدة أبلیس عن القلوب، و لنفی معتلج الریب من الناس، و لکن الله یختبر عباده بأنواع الشدائد
آیا نمی بینید که خدای سبحان همه انسان ها را، از آدم صلوات الله علیه تا آخرین نفر این عالم، با سنگ هایی بیازمود که نه زیانی می رسانند و نه سودی... اگر پایه هایی که خانه (کعبه) بر آن بناه شده و سنگ هایی که با آن ها برافراشته گردیده است از زمرد سبزر و یاقوت سرخ و نور و درخشندگی بود، هر آینه از کشاکش شک در سینه ها می کاست و کوشش ابلیس را از دل ها برمی داشت و از انباشت تردید و به تلاطم در آمدن آن در (اذهان) مردم جلوگیری می کرد، اما خداوند بندگان خود را به سختی های گوناگون می آزماید. (910)