فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

910. سود آزمایشات الهی

من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارب لم ینتقع بشی ء من العظة
آن که خداوند او را با گرفتاری ها و آزمایشات سود نرساند، از هیچ پند و اندرزی سود نخواهد برد.(905)

911. پاداش در برابر عمل نیکو

من کتابه ألی زیاد -: أترجو أن یعطیک الله أجر المتواضعین و أنت عنده من المتکبرین و تطمع - و أنت متمرغ فی النعیم تمنعه الضعیف و ألارملة - أن یوجب لک ثواب المتصدقین! و انما المرء مجزی بما أسلف، و قادم علی ما قدم
در نامه خود به زیاد: آیا در حالی که نزد خداوند از متکبرانی، امید داری که پاداش فروتنان را به تو دهد؟ و در حالی که در نعمت ها غوطه وری و آن ها را از مستمدان و بیوه زنان دریغ می دای، چشم طمع به ثواب صدقه دهندگان دوخته ای! همانا آدمی در برابر کارهایی که پیشاپیش فرستاده است پاداش می بیند و نزد آنچه فرستاده است می رود. (906)

912. بپرهیز از مستی نعمت

اتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة
از مستی نعمت بپرهیزید و از سختی نقمت ها و بلاها برحذر باشید. (907)