فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

فتنه و آزمایش الهی

908. شکافتن امواج فتن

أیها الناس! شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة
ای مردم! امواج فتنه ها را با کشتی های نجات بشکافید. (903)

909. منفورترین خلق نزد خدا

أن أبغض الخلائق ألی الله رجلان: رجل و کله الله الی نفسه، فهو جائر عن قصد السبیل، مشغوف بکلام بدعة، و دعاء ضلالة، و فهو فتتنة لمن افتتن به
منفورترین خلق نزد خدا دو نفرند: یکی ان که خداوند او را به خودش واگذاشته است. چنین کسی از راه راست منحرف می شود و شیفته گفتار بدعت آمیز و دعوت گمراهی کسی است که فریفته او می شود. (904)