فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش دوم:

فتنه و آزمایش الهی

908. شکافتن امواج فتن

أیها الناس! شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة
ای مردم! امواج فتنه ها را با کشتی های نجات بشکافید. (903)