فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

906. سفارش امام علی علیه السلام به مالک اشتر

أمض لکل یوم عله، فان لکل یوم مافیه. ؤاجعل لنفسک فیما بینک و بین الله أفضل تلک المواقیت. و أجزل تلک الاقسام و أن کانت کلها لله اذا صلحت فیها النیة، و سلمت منها الرعیة
فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر: عمل ه روز را در همان روز به جا بیارو، زیرا برای هر روز موقعیت و قانون خاصی حکم فرماست (که اگر آن روز بگذرد ان موقعیت به دست نخواهد آمد) ما بین خود و خدایت قسمتی از بهترین اوقات و شایسته ترین آن ها را اختصاص بده، اگر همه اوقات عمر تو با نیت صالح بگذرد و رعیت در آن اوقات در آسایش باشند عبادتی است برای خدا. (901)

907. ترس از نافرمانی خدا

یابن آدم! اذا رایت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و أنت تعصیته فاحذره
ای فرزند آدم! هنگامی که می بینی پروردگار سبحان نعمت هایش را پیاپی به تو فرو می ریزد، اما تو نافرمانی او می کنی، از او بترس.(902)

بخش دوم: