فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

897. باز گو کردن نعمت خدا

من کتابه ألی معاویة -: ألاتری - غیر مخبر لک، و لکن بنعمة الله أحدث -: أن قوما استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین و الانصار، و لکل فضل، حتی اذا استشهد شهیدنا قیل: سید الشهداء؟!
من در صدد آن نیستم که خبری به تو بدهم، بلکه می خواهم نعمت خداوندی را بازگو کنم، گروهی از مهاجرین و انصار در راه خداوند متعال به شهادت رسیدند و برای هر یک از آن شهداء امتیازی است. تا آن گاه که شهیدی (بزرگوار) از ما شهید شد و ملقب به (سید الشهداء) گشت. (892)

898. مؤثرترین عامل تغییر نعمت خدا

لیس شی ء أدعی ألی تغییر نعمة الله و تعجیل نقمته من أقامة علی ظلم؛ فان الله سمیع دعوة المضطهدین و هو للظالمین بالمرصاد
(آگاه باشد که) هیچ چیزی بیش از حرکت بر مبنای ظلم موجب دگرگونی نعمت خداوندی و سرعت انتقام او نیست؛ زیرا خداوند شنونده دعای ستمدیگان است و در کمین ستمکاران. (893)

899. مواظبت بر نعمت ها

أحذروا نفار النعم فما کل شارد بمر دود
از گریختن نعمت ها برحذر باشید، زیرا هر فرار کننده ای بر نمی گردد. (894)