فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

893. کامل کننده نعمت

بالتواضع تتم النعمة.
با فروتنی است که نعمت تکمیل می شود. (888)

894. نعمت حقیر، بلای عافیت

کل نعیم دون الجنة فهو محقور، و کل بلاء دون النار عافیة
هر نعمتی جز بهشت محقر است و هر بلایی جز آتش عافیت است. (889)

895. مصرف درست نعمت

من کتبه ألی الحارث الهمدانی -: و استصلح کل نعمة أنعمها الله علیک و لا تضیعن نعمة من نعم الله عندک، ولیر علیک أثر ما أنعم الله به علیک
هر نعمتی را که خداوند به تو عنایت فرموده است آن را بشناس و در صلاح زندگی به کار ببر و هیچ نعمتی از نعمت های خداوندی را که به تو لطف فرموده است تباه مساز و همواره اثر نعمت خداوندی که به تو بخشیده است در تو مشاهده شود. (890)