فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

892. شکر نعمت نعمتت افزون کند

أذا وصلت ألیکم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشکر
هنگامی که مقدمات نعمت ها به شما رسید با کمی سپاسگزاری دنباله آن ها
را از دست ندهید. (887)

893. کامل کننده نعمت

بالتواضع تتم النعمة.
با فروتنی است که نعمت تکمیل می شود. (888)

894. نعمت حقیر، بلای عافیت

کل نعیم دون الجنة فهو محقور، و کل بلاء دون النار عافیة
هر نعمتی جز بهشت محقر است و هر بلایی جز آتش عافیت است. (889)