فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

891. شکر گزاری امام علی علیه السلام

احمده استتماما لنعمته، و استسلاما لعزته، و استعصاما من معصیته
سپاس او را گویم که تتمیم نعمتش جویم و راه تسلیم به عزتش پویم و برای مصونیت از تباهی ها دست و دل از معصیتش شویم. (886)

892. شکر نعمت نعمتت افزون کند

أذا وصلت ألیکم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشکر
هنگامی که مقدمات نعمت ها به شما رسید با کمی سپاسگزاری دنباله آن ها
را از دست ندهید. (887)

893. کامل کننده نعمت

بالتواضع تتم النعمة.
با فروتنی است که نعمت تکمیل می شود. (888)