فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

890. دو خصلت نیک

کفی بالقناعة ملکا، و بحسن الخلق نعیما
قناعت برای به دست اوردن ملک، کافی است و نیز برای وصول به نعمت ها اخلاق نیکو کفایت می کند. (885)

891. شکر گزاری امام علی علیه السلام

احمده استتماما لنعمته، و استسلاما لعزته، و استعصاما من معصیته
سپاس او را گویم که تتمیم نعمتش جویم و راه تسلیم به عزتش پویم و برای مصونیت از تباهی ها دست و دل از معصیتش شویم. (886)

892. شکر نعمت نعمتت افزون کند

أذا وصلت ألیکم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشکر
هنگامی که مقدمات نعمت ها به شما رسید با کمی سپاسگزاری دنباله آن ها
را از دست ندهید. (887)