فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

889. شکرانه نعمت الهی

لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب أن لا یعصی شکراً لنعمه .
اگر خداوند برای معصیت خود بیم عذاب هم نمی داد، باز لازم بود که به شکرانه نعمت هایش نافرمانی نشود. (884)

890. دو خصلت نیک

کفی بالقناعة ملکا، و بحسن الخلق نعیما
قناعت برای به دست اوردن ملک، کافی است و نیز برای وصول به نعمت ها اخلاق نیکو کفایت می کند. (885)

891. شکر گزاری امام علی علیه السلام

احمده استتماما لنعمته، و استسلاما لعزته، و استعصاما من معصیته
سپاس او را گویم که تتمیم نعمتش جویم و راه تسلیم به عزتش پویم و برای مصونیت از تباهی ها دست و دل از معصیتش شویم. (886)