فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

888. اثرات اندیشیدن

لو فکروا فی عظیم القدرة و جسیم النعمة لرجعوا ألی الطریق، و خافوا عذاب الحریق، و لکن القلوب علیلة و البصائر مدخولة
اگر انسان ها در عظمت خداوند و بزرگی نعمت او می اندیشیدند، قطعا به راه راست که از ان منحرف شده اند بر می گشتند، ولی دل ها بیمار است و دیده ها مختل (883)

889. شکرانه نعمت الهی

لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب أن لا یعصی شکراً لنعمه .
اگر خداوند برای معصیت خود بیم عذاب هم نمی داد، باز لازم بود که به شکرانه نعمت هایش نافرمانی نشود. (884)

890. دو خصلت نیک

کفی بالقناعة ملکا، و بحسن الخلق نعیما
قناعت برای به دست اوردن ملک، کافی است و نیز برای وصول به نعمت ها اخلاق نیکو کفایت می کند. (885)