فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

887. رمز زیادتی نعمت

لا تکن ممن... یعجز عن شکر ما أوتی، و یبتغی الزیاده فیما بقی
چونان کسی مباش که... از سپاسگزاری نعمتی که به او داده شده، ناتوان است و با این حال خواهان افزایش نعمت باقی مانده است. (882)

888. اثرات اندیشیدن

لو فکروا فی عظیم القدرة و جسیم النعمة لرجعوا ألی الطریق، و خافوا عذاب الحریق، و لکن القلوب علیلة و البصائر مدخولة
اگر انسان ها در عظمت خداوند و بزرگی نعمت او می اندیشیدند، قطعا به راه راست که از ان منحرف شده اند بر می گشتند، ولی دل ها بیمار است و دیده ها مختل (883)

889. شکرانه نعمت الهی

لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب أن لا یعصی شکراً لنعمه .
اگر خداوند برای معصیت خود بیم عذاب هم نمی داد، باز لازم بود که به شکرانه نعمت هایش نافرمانی نشود. (884)