فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

882. بزرگ ترین نعمت

من أعطی الاستغفار لم یحرم المغفرة.

به هر کس (نعمت) آمرزش خواهد داده شود از آمرزیده شدن محروم نشود.(877) 883. خصلت هایی که شایسته خدا نیست

ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده، و لا لیفتح علی عبد باب الدعاء و یغلق عنه باب الاجابة، و لا لیفتح لعبد باب التوبة و یغلق عنه باب المغفرة
نشاید که خداوند در سپاسگزاری را به روی بنده ای بگشاید و در افزون شدن نعمت را به رویش ببندد و در دعا را به روی بنده ای باز کند و در اجابت را به رویش ببندد و در توبه را به روی بنده ای بگشاید و در آمرزیدن را به رویش ببندد. (878)

884. نعمت شکر

من اعطب الشکر لم یحرم الزیادة.
به کسی که توفیق شکر گزاری داده شود، از فزونی یافتن (نعمت) محروم نگردد. (879)