فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

880. نعمت پیاپی خدا

یابن آدم! اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و أنت تعصیه فاحذره
ای فرزند آدم! چون دیدی پروردگارت نعمت های پیایی تو را دهد ولی تو پیاپی گناه او می کنی از او بر حذر باش. (875)

881. شکر نعمت

أن لله فی کل نعمة حقا، فمن اداه حفظها، و من قصر عنه خاطر بزوال نعمته
برای خدا در هر نعمتی حقی است، پس هر کس ان را ادا کند نعمتش را افزون کند و هر کس کوتاهی نماید خود را در معرض خطر از دست دادن نعمت قرار داده است. (876)

882. بزرگ ترین نعمت

من أعطی الاستغفار لم یحرم المغفرة.