فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

879. کمترین حق خدا

أقل ما یلزمکم لله أن لا تستعینوا بنعمه علی معاصیه
کم ترین حقی که لازم است برای خدا رعایت کنید آن است که از نعمت هایش در نافرمانی اش کمک نجویید. (874)

880. نعمت پیاپی خدا

یابن آدم! اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و أنت تعصیه فاحذره
ای فرزند آدم! چون دیدی پروردگارت نعمت های پیایی تو را دهد ولی تو پیاپی گناه او می کنی از او بر حذر باش. (875)

881. شکر نعمت

أن لله فی کل نعمة حقا، فمن اداه حفظها، و من قصر عنه خاطر بزوال نعمته
برای خدا در هر نعمتی حقی است، پس هر کس ان را ادا کند نعمتش را افزون کند و هر کس کوتاهی نماید خود را در معرض خطر از دست دادن نعمت قرار داده است. (876)