فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

872. اکمال نعمت ها

استتموا نعم الله، علیکم بالصبر علی طاعته، و المجانبة لمعصیته .
نعمت هایی که خداوند بر شما ارزانی داشته با صبر بر طاعت او و اجتناب از نافرمانی او به تمام و کمال رسانید. (867)

873. نعمات همراه نقمات

مع کل جرعة شرق، و فی کل أکلة غصص! لا تنالون منها نعمة الا بقراق أخری
با هر جرعه آبی، در گلویتان آب جستنی است و در هر لقمه ای گلوگیر شدنی. به هیچ نعمتی از آن نمی رسید مگر با از دست دادن نعمتی دیگر. (868)

874. نعمت و گردنکشی

نسال الله سبحانه أن یجعلنا و أیاکم ممن لا تبطره نعمة
از خداوند می خواهیم که ما و شما را از کسانی قرار دهد که نعمتی، او را به گرد نکشی نکشاند. (869)