فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

6. شکر نعمت و کفر نعمت

870. ستایش به پاس نعمت ها

أحمده شکرا لانعامه، و أستعینه علی وظائف حقوقه
خدای بزرگ را به پاس بخشیدن نعمت هایش می ستایم و در انجام فرمانش از او یاری می جویم. (865)

871. پرهیز از مستی نعمت

اتقوا سکرات النعمة، و احذروا بوائق النقمة
از مستی نعمت بپرهیزید و از سختی نقمت بر حذر باشید. (866)