فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

869. حکمت کاهش و افزایش روزی

عنه علیه السلام فی قوله تعالی: (و اعلموا أنما اموالکم و أولاد کم فتنه) و معنی ذلک أنه یختبر هم لالاموال و الاولاد لیتبین الساخط لرزقه، و الراضی بقسمه
خداوند سبحان می گوید: و بدانید این که اموال و اولاد شما فتنه هستند. معنی این آیه این است که خداوند با مال و فرزند مردم را می آزماید تا آن کسی که از روزی خود ناراضی و خشمگین است از کسی که نصیب خود راضی و خشنود می باشد معلوم و آشکار گردد. (864)

6. شکر نعمت و کفر نعمت

870. ستایش به پاس نعمت ها

أحمده شکرا لانعامه، و أستعینه علی وظائف حقوقه
خدای بزرگ را به پاس بخشیدن نعمت هایش می ستایم و در انجام فرمانش از او یاری می جویم. (865)