فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

866. راه زیاد شدن روزی

استنزلوا الرزق بالصدقة.
روزی را با دادن صدقه فرود آورید. (861)

867. رزاق زندگان

من عاش فلعیه رزقه.
هر کس که زنده باشد، خدای بزرگ روزی او را عهده دار شده است. (862)

868. روزی معنوی

... قلوب رائدة لارزاقها، فی مجللات نعمه، و موجبات مننه، و حواجز عافیته
دلهایی که روزی معنوی خویش را طالب اند، و از نعمت های بی پایان حق و موجبات منت ها و اسباب سلامت او بهره مندند. (863)