فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

865. روزی مقرر است.

أنک لست بسابق أجلک، و لا مرزوق ما لیس لک
به راستی مرگ تو ازمدت معلوم و مقرر جلو نخواهد افتاد و آن چه از روزی که برای تو مقرر نشده به تو نخواهد رسید. (860)

866. راه زیاد شدن روزی

استنزلوا الرزق بالصدقة.
روزی را با دادن صدقه فرود آورید. (861)

867. رزاق زندگان

من عاش فلعیه رزقه.
هر کس که زنده باشد، خدای بزرگ روزی او را عهده دار شده است. (862)