فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

861. استغنای طبع

طوبی لمن لزم بیته، و أکل قوته، و اشتغل بطاعة ربه
خوشا به حال کسی که ملازم خانه خود باشد و قوت خود را بخورد و به اطاعت پروردگارش مشغول باشد. (856)

862. روزی به تمام بندگان

سئل علیه السلام: کیف یحاسب الله الخلق علی کثرتهم؟فقال علیه السلام -: کما یرزقهم علی کثرتهم، فقیل: کیف یحاسبهم و لا یرونه؟فقال علیه السلام: کمال یرزقهم و لا یرونه
از امام علیه السلام سوال شد: چگونه خداوند از بندگانش با کثرتشان محاسبه می کند؟فرمود: همان گونه که آنان را با کثرتشان روزی می دهد.
سپس پرسیده شد: چگونه آن ها را محاسبه می کند، در حالی که آن ها او را نمی بینند؟فرمود: همان طور که آن ها را روزی می دهد در حالی که او را نمی بینند. (857)

863. شرط شریک

شارکوا الذی قد أقبل علیه الرزق؛ فانه أخلق للغنی و أجدر باقبال الحظ علیه
باکسی شریک شوید که روزی به او روی آورده؛ زیرا او به توانگری سزاوارتر و روی آوردن بهره به او شایسته تر است. (858)