فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

5. روزی

845. انواع روزی

الرزق رزقان: رزق تطبه، و رزق یطلبک، فان أنت تاته أتاک
روزی بر دو گونه است: یک روزی که تو در پی آنی و روزی دیگری که آن در پی تو است و اگر تو سراغش نروی او خود نزد توآید. (840)

846. تضمین روزی

...عیاله الخلائق، ضمن أرزاقهم، و قدر أقواتهم
مردم نانخورهای خدایند خداوند روزی آن ها را ضمانت و خوراکشان را مقدر کرده است. (841)