فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

844. نمایان شدن حق و باطل

کفاک من عقلک ما أوضح لک سبل غیک من رشدک
از خردت تو را همین بس، که راه و بیراه را بر تو روشن سازد. (839)

5. روزی

845. انواع روزی

الرزق رزقان: رزق تطبه، و رزق یطلبک، فان أنت تاته أتاک
روزی بر دو گونه است: یک روزی که تو در پی آنی و روزی دیگری که آن در پی تو است و اگر تو سراغش نروی او خود نزد توآید. (840)