فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

842. دوست صمیمی انسان

لا یغش العقل من استنصحه.
خرد، به کسی که از او راهنمایی بخواهد خیانت نمی کند. (837)

843. اندیشیدن در احوال ملت های پیشین

فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام -:
یا بنی! أنی و أن لم أکن عمرت عمر من کان قبلی، فقد نظرت فی أعمالهم، و فکرت فی أخبارهم، و سرت فی آثارهم؛ حتی عدت کأحدهم، بل کأنی بما انتهی ألی من أمورهم قد عمرت مع أولهم ألی اخرهم
امام علی علیه السلام در وصیت اش به امام حسن علیه السلام فرمود: فرزندم! من هر چند به مقدار گذشتگان عمر نکرده ام، اما در اعمال آنان دقت کرده ام و در اخبار آنان کنجکاوی نموده ام، در آثار آنان آن قدر گردش کرده ام که در ردیف آنان شمرده شده ام، بلکه تو گویی که کارهای آن ان به من منتهی شده است، من با همه آنان زندگی کردم. (838)

844. نمایان شدن حق و باطل

کفاک من عقلک ما أوضح لک سبل غیک من رشدک
از خردت تو را همین بس، که راه و بیراه را بر تو روشن سازد. (839)