فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

839. خرد و اندیشه

لیست الرویه کالمعاینة مع الابصار، فقد تکذب العیون اهلها، و لا یغش العقل من استنصحه
کشف امور، دیدن با چشم نیست، چه بسا چشم ها به صاحب خود دروغ نشان می دهد؛ ولی خرد به کسی که از وی نصیحت بخواهد غش و خیانت نمی کند. (834)

840. فهمیدن در گروی تفکر

أخضروا اذان قلوبکم تفهموا
گوش های دل هایتان را آماده کنید تا بفهمید. (835)

841. حصول پیروزی

الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرای، و الرای بتحصین الاسرار
پیروزی با دور اندیش به دست می آید و دور اندیش با رایزنی و رأی با راز داری. (836)