فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

837. نتیجه اندیشیدن

ثمرة التفریط الندامة و ثمرة الحزم السلامة
نتیجه نیاندیشیدن و کوتاهی کردن در کار، پشیمانی و ثمره دور اندیش و احتیاط سلامتی است. (832)

838. نجات با عقل

ما استودع الله امرأ عقلا ألا استنقذه به یوما ما!
خداوند هیچ کس را عق و خرد نداد جز این که روزی با آن، وی را از هلاکت نجات داد. (833)

839. خرد و اندیشه

لیست الرویه کالمعاینة مع الابصار، فقد تکذب العیون اهلها، و لا یغش العقل من استنصحه
کشف امور، دیدن با چشم نیست، چه بسا چشم ها به صاحب خود دروغ نشان می دهد؛ ولی خرد به کسی که از وی نصیحت بخواهد غش و خیانت نمی کند. (834)