فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

836. بینایی در پناه تفکر

من تفکر أبصر.
کسی که فکر کند بیناتر خواهد بود. (831)

837. نتیجه اندیشیدن

ثمرة التفریط الندامة و ثمرة الحزم السلامة
نتیجه نیاندیشیدن و کوتاهی کردن در کار، پشیمانی و ثمره دور اندیش و احتیاط سلامتی است. (832)

838. نجات با عقل

ما استودع الله امرأ عقلا ألا استنقذه به یوما ما!
خداوند هیچ کس را عق و خرد نداد جز این که روزی با آن، وی را از هلاکت نجات داد. (833)