فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

828. مزاح و کاستی عقل

ما مزح امرو مزحة الا مج من عقله مجة
هیچ کس مزاحی نکرد، مگر این که اندکی از عقل او کاسته شد. (823)

829. سستی خرد

فی ذم أهل الصرة بعد وقعة الجمل -: أرضکم قریبة من الماء، بعیدة من السماء. خفت عقولکم، و سفهت حلومکم، فانتم غرض لنابل، و أکلة لاکل، و فریستة لصائل
در نکوهش بصریان بعد از جنگ جمل فرمود: سرزمین شما به آب دریا نزدیک و، آسمان دور است، مردمانی سبک سر و سست خردید؛ از این رو، آماج هر تیرانداز و لقمه هر خورنده و طعمه هر درنده ای قرار بگیرید. (824)

830. اسیر هوسرانی

کم من عقل أسیر تحت هوی أمیر
چه بسیار خردی که اسیر هوسرانی امیری است. (825)