فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

827. مردم بی خرد

الناس منقوصون مدخولون ألا من عصم الله: سائلهم متعنت، و مجیبهم متکلف، یکاد أفضلهم رایا یرده عن فضل رأیه الرضا و السخط .
مردم کوته اندیش و کم خردند مگر آن کس که خداوند مصونش بدارد، پرسش کننده شان آزار دهنده است و پاسخ دهنده شان از علم بی بهر اگر در میانشان صاحب رأی و اندیشه ای هم باش، خشم و خشنودی (و حب و بغضش) او را از اظهار رأی درست باز می دارد. (822)

828. مزاح و کاستی عقل

ما مزح امرو مزحة الا مج من عقله مجة
هیچ کس مزاحی نکرد، مگر این که اندکی از عقل او کاسته شد. (823)

829. سستی خرد

فی ذم أهل الصرة بعد وقعة الجمل -: أرضکم قریبة من الماء، بعیدة من السماء. خفت عقولکم، و سفهت حلومکم، فانتم غرض لنابل، و أکلة لاکل، و فریستة لصائل
در نکوهش بصریان بعد از جنگ جمل فرمود: سرزمین شما به آب دریا نزدیک و، آسمان دور است، مردمانی سبک سر و سست خردید؛ از این رو، آماج هر تیرانداز و لقمه هر خورنده و طعمه هر درنده ای قرار بگیرید. (824)