فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

824. برابر پیوند با دانایان

قطیعة الجاهل تعدل صلة العاقل.
بریدن از نادان، برابر پیوند با داناست. (819)
توصیف نادان

825. صرف نیکی در موردش

لیس لواضع المعروف فی غیر حقه، و عند غیر أهله، من الحظ فیما أتی ألا محمدة اللئام، و ثناء الاشرار، و مقالة الجهال، مادام منعماً علیهم .
برای ان که نیکی ها را در غیر موردش و در اختیار غیر اهلش قرار دهد، بهره ای جز ستایش انسان های پست و درود گفتن ناکسان و گفتار نادانان نیست، و این ها نیز تا وقتی که به آن ها بخشش می کند، می باشد. (820)

826. دل احمق در زبانش است!

قلب الاحمق فی فیه، و لسان العاقل فی قلبه
دل احمق در دهان اوست و زبان خردمند در دل اوست. (821)