فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

822. خبرنگاران زیاد، خردمندان اندک

اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایه لا عقل روایة، فان رواة العلم کثیر، و رعاته قلیل
هرگاه خبری شنیدید با عقل بسنجید و به روایت آن بسنده نکنید، زیرا راویان دانش بسیارند؛ اما نظر کنندگان در آن اندک. (817)

823. صندوق راز خردمند

صدر العاقل صندوق سره.
سینه خردمند، صندوق راز اوست. (818)

824. برابر پیوند با دانایان

قطیعة الجاهل تعدل صلة العاقل.
بریدن از نادان، برابر پیوند با داناست. (819)
توصیف نادان