فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

820. توصیف خردمند و جاهل

قد سئل عن العاقل فقال علیه السلام -: هو الذی یضع الشی ء مواضعه. فقیل : فصف لنا الجاهل، فقال: قد فعلت.
علی علیه السلام در پاسخ به این پرسش که خردمند کیست؟فرمود: خردمند کسی است که هر چیزی را در جای خود به کار برد.
عرض شد: نادان را برای ما توصیف فرما!
فرمود: توصیف کردم. (815)

821. سفر خردمندان

لیس للعاقل أن یکون شاخصا الا فی ثلاث: مرمة لمعاش، أو خطوة فی معاد، أو لذة فی غیر محرم
خردمند را شایسته نیست که سفر کند مگر برای یکی از سه مقصد: اصلاح امور زندگی، تحصیل توشه آخرت و لذت بردن بر وجه حلال. (816)

822. خبرنگاران زیاد، خردمندان اندک

اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایه لا عقل روایة، فان رواة العلم کثیر، و رعاته قلیل
هرگاه خبری شنیدید با عقل بسنجید و به روایت آن بسنده نکنید، زیرا راویان دانش بسیارند؛ اما نظر کنندگان در آن اندک. (817)