فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

819. خردمندان عبرت پذیرند!

رحم الله امرا تفکر فاعتبر، و اعتبر فابصر، فکان ما هو کائن من الدنیا عن قلیل لم یکن، و کأنما هو کائن من الاخره عما قلیل لم یزل
خدا رحمت کند مردی را که اندیشید و عبرت اندوخت و از عبرت اندوخته بینایی یافت، آنچه که از دنیا وجود دارد پس از اندک زمانی گویی وجود نداشته است و گویی آنچه را که از آخرت وجود دارد، پس از اندک زمانی، پس از مرگ) ابدی است. (814)

820. توصیف خردمند و جاهل

قد سئل عن العاقل فقال علیه السلام -: هو الذی یضع الشی ء مواضعه. فقیل : فصف لنا الجاهل، فقال: قد فعلت.
علی علیه السلام در پاسخ به این پرسش که خردمند کیست؟فرمود: خردمند کسی است که هر چیزی را در جای خود به کار برد.
عرض شد: نادان را برای ما توصیف فرما!
فرمود: توصیف کردم. (815)

821. سفر خردمندان

لیس للعاقل أن یکون شاخصا الا فی ثلاث: مرمة لمعاش، أو خطوة فی معاد، أو لذة فی غیر محرم
خردمند را شایسته نیست که سفر کند مگر برای یکی از سه مقصد: اصلاح امور زندگی، تحصیل توشه آخرت و لذت بردن بر وجه حلال. (816)